PRIVACYVERKLARING

Reisorganisatie LAZOA Travel, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

LAZOA Travel
Marimbastraat 15
3822 DD Amersfoort

Michael Wils is de Functionaris Gegevensbescherming van LAZOA Travel, te bereiken via: michael@lazoatravel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

LAZOA Travel verwerkt uw persoonsgegevens ⃰ . Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Paspoortgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

⃰ Indien u voor andere personen boekt, dan gaan wij ervan uit dat u gemachtigd bent om dit te doen en dat u tevens gemachtigd bent om persoonsgegevens van de overige reizigers aan ons door te geven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michael@lazoatravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LAZOA Travel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • LAZOA Travel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

LAZOA Travel neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LAZOA Travel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LAZOA Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en of voor zover noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

LAZOA Travel verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze (reis)overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven verstrekken voor commerciële exploitatie.

Omdat onze reizen plaatsvinden buiten de EU, worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale dienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land. De dienstverleners kunnen zijn: luchtvaartmaatschappijen (ook binnen de EU), hotels, vervoersbedrijven en lokale agentschappen.

Als u naar het buitenland reist kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LAZOA Travel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U  kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LAZOA Travel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michael@lazoatravel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

LAZOA Travel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LAZOA Travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via michael@lazoatravel.nl. LAZOA Travel heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsverwerking.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL Certificaat – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen

LAZOA Travel houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Laatste update: 30 maart 2020.