ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten tussen LAZOA Travel en één of meer deelnemers.

Boeking en betaling
Boeken kan via de website of per e-mail. Na ontvangst van de boeking sturen wij een bevestiging/factuur en eventueel aanvullende informatie over de gekozen reis. De aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend. De totstandkoming van de overeenkomst is voor de deelnemer bindend en verplicht hem of haar tot tijdige betaling van de reissom waaronder de tijdige betaling van de aanbetaling van 35% van de totale reissom. In dit verband wordt nadrukkelijk vastgesteld dat nimmer opties worden gegeven, noch voor reizen, noch voor (vlieg)tickets, noch voor hotelreserveringen, noch voor losse tours/trips. Van ‘voorlopige boekingen’ kan derhalve nooit sprake zijn. De (behoudens de clausuleringen van deze Algemene Voorwaarden) verplichting tot uitvoeren van de reis ontstaat eerst na betaling van het volledige factuurbedrag. Indien boeking plaatsvindt meer dan 8 weken voor de dag van vertrek dient de volledige reissom uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek aan LAZOA Travel te zijn betaald. Indien de contractant niet tijdig de volledige reissom heeft betaald, dan is de contractant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. LAZOA Travel heeft alsdan het recht om de reisovereenkomst te ontbinden door de middel van een aan de contractant te zenden aangetekende brief, onverminderd de aan LAZOA Travel te betalen vergoeding van schade.

Indien de boeking plaatsvindt binnen een periode van 8 weken voorafgaand aan de dag van vertrek, dient de volledige reissom binnen 48 uur na de boeking aan LAZOA Travel te zijn betaald. Indien de contractant niet binnen 48 uur de volledige reissom heeft betaald, dan is de contractant te allen tijde van rechtswege in verzuim. LAZOA Travel heeft alsdan het recht om de reisovereenkomst te ontbinden door middel van een aan de contractant te zenden aangetekende brief.

Bij alle boekingen zullen de noodzakelijke tickets en eventuele vouchers c.q. overige reisbescheiden pas naar de deelnemer gestuurd worden, na ontvangst van betaling van de volledige reissom.

In geval van ontbinding door LAZOA Travel in de gevallen als hiervoor omschreven, zijn van overeenkomstige toepassing de hierna te noemen bepalingen inzake annulering door de contractant en is de contractant aan LAZOA Travel, behalve de reeds bij boeking verschuldigde reserverings- en boekingskosten, mitsdien verschuldigd het volgens de annuleringsbepalingen te bepalen bedrag.

Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL50 INGB 0008 1931 95 van de ING Bank, ten name van LAZOA Travel te Amersfoort onder vermelding van het factuurnummer en de op de factuur genoemde naam.

Reisduur, reisbegeleiding en reissom

Reisduur
De reisduur staat vermeld in hele dagen, waarbij de dag van de heenreis en de dag van de terugreis als hele dagen meetellen.

Reisbegeleiding
LAZOA Travel maakt voor haar rondreizen gebruik van lokale gidsen, die naast de lokale taal Engels of Duits spreken. Bij strandvakanties/stranddagen zijn geen gidsen aanwezig.

Reissom
Alle vermelde reissommen zijn per persoon en gelden bij twee personen per hotelkamer en zijn voorts gebaseerd op prijzen, valutakoersen en belastingen zoals die bekend waren ten tijde van de samenstelling van het betreffende programma.

LAZOA Travel behoudt zich het recht voor de reissom aan te passen als deze ten gevolge van prijswijzigingen van bijvoorbeeld tarieven, valutakoersen of belastingen moeten worden verhoogd. De deelnemer wordt daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de zevende dag voor de dag van vertrek op de hoogte gesteld. Betekent deze wijziging een verhoging met meer dan 15% van de reissom, dan heeft de deelnemer het recht de reisovereenkomst te ontbinden met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden indien hij/zij dit binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling laat weten en dit binnen die termijn schriftelijk bevestigt.

In de reissom zijn inbegrepen: Alle vervoer, diensten en faciliteiten die aangegeven zijn in de omschrijving van de reis in het programma. Uitgezonderd zijn verzekeringen, kosten voor reisdocumenten, zoals visa, fooien, niet in de reisomschrijving opgenomen excursies en maaltijden en uitgaven van persoonlijke aard.

De deelnemer/reiziger is verantwoordelijk voor:

 • De gevolgen van het niet hebben, c.q. niet verkrijgen van reisdocumenten, waaronder het weigeren van een visum, het niet hebben van verplichte vaccinaties en dergelijke.
 • De gevolgen van het niet, c.q. niet op tijd verschijnen op vertrekdata en -tijden.
 • De gevolgen van het in het bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezitten/transporteren in strijd is met de voorschriften en regels gesteld door vervoerders, waaronder luchtvaartmaatschappijen.
 • De gevolgen van het in het bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezit en/of transport in strijd is met de wetten van de landen die tijdens de geboekte reis worden aangedaan/bezocht. Het gaat hier om verboden, voorschriften en regels die aanzienlijk strenger kunnen zijn en veel strenger kunnen worden toegepast en bestraft dan in Nederland het geval is. Bezit, vervoer en gebruik zijn dan ook geheel voor eigen risico van de deelnemende deelnemer. Indien de genoemde stoffen en/of zaken toch worden aangetroffen, stelt de verantwoordelijke bezitter ervan zich tevens bloot aan de mogelijkheid om onmiddellijk te worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de reis zonder recht op enige restitutie of vergoeding.
 • Aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten is geheel voor rekening en risico van de betrokkene. De kosten ten gevolge van oponthoud van de reis en voor de organisatie(s) worden op de betrokkene verhaald.
 • De gevolgen van illegale activiteiten, (waaronder bijvoorbeeld het niet volgen van wettelijke voorschriften, zoals verkeersregels en illegale grensoverschrijdingen) waarvoor hetzelfde geldt als hierboven omschreven.
 • De gevolgen van wangedrag, dat zulks in redelijkheid niet door de reisleiding en/of begeleiders behoeft te worden getolereerd, het niet opvolgen van (wettelijke) voorschriften en huisregels mede daaronder begrepen. Dergelijk wangedrag kan tot (verder) uitsluiten van de reis leiden zonder enig recht op enige restitutie of vergoeding.
 • Zijn of haar persoonlijke bagage waaronder voldoende verzekering daarvan alsmede voor de toegestane omvang en het toegestane gewicht daarvan. Deze gegevens staan op het vliegticket vermeld.

Annulering
Indien de reisovereenkomst door de deelnemer wordt geannuleerd zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserverings- of andere boekingskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • tot de 56e dag voor de dag van vertrek: De aanbetaling van 35% van de reissom; tenzij door de betrokken vliegmaatschappij(en) anders wordt bepaald.
 • vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
 • vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 7e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom.
 • vanaf de 7e dag (inclusief) voor de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Bij onderbreking gedurende de reis: geen restituties.

Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te gebeuren.

NB.: In-de-plaats-stelling is soms mogelijk (tot zeven dagen (inclusief) – voor de dag van vertrek) en behoudens voorwaarden, voorschriften en weigeringen van de vervoerders/betrokken reisorganisaties en/of onoverkomelijke problemen met de reisdocumenten. De in-de-plaats-te stellen persoon (personen) moet (moeten) voldoen aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden. De oorspronkelijke deelnemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en de aan de in-de-plaats-stelling verbonden kosten.

Algemeen
De deelnemer gaat akkoord met:

 • De bepaling dat LAZOA Travel bij het niet doorgaan van de reis niet aansprakelijk is voor enige (vervolg)schade en/of kosten.
 • De bepaling dat indien de deelnemer niet of niet tijdig aan zijn/haar financiële verplichtingen tegenover LAZOA Travel voldoet over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd is ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Voorts is de deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag of € 100 indien deze 15% minder zijn dan € 100.
 • De bepaling dat de deelnemer te allen tijde verplicht is zich als een correct deelnemer te gedragen en verplicht is de aanwijzingen van de reisorganisator of diens gemachtigde na te leven.

De aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend en kunnen door LAZOA Travel zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. LAZOA Travel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reis, het reisprogramma, de reisroute, de accommodaties en de excursies. De deelnemer(s)/contractant(en), waarop de door bemiddeling van LAZOA Travel aangegane reisovereenkomst betrekking heeft, verklaren door het aangaan van de overeenkomst ermee bekend te zijn dat door de met LAZOA Travel samenwerkende rechtspersonen waarvoor LAZOA Travel bemiddelt slechts beperkte of geen verzekeringen (kunnen) worden afgesloten voor enigerlei schade, waaronder diefstal, verlies, ongeval, letsel, door welke oorzaak dan ook ontstaan, als al enige aansprakelijkheid kan worden vastgesteld en aanvaard. Hieronder vallen met name ook schaden die ontstaan door het gebruik maken van ter beschikking gestelde vervoermiddelen en het gebruik van accommodaties (zoals hotel, zwembaden, etc.).

Het afsluiten van voldoende verzekeringen behoort tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer(s)/contractant(en). Dit zijn alle personen die op de bevestiging van de door bemiddeling van LAZOA Travel tot stand gekomen reisovereenkomst vermeld staan. Het door deelnemer(s)/contractant(en) afsluiten van voldoende persoonlijke en nabestaandenverzekeringen wordt te allen tijde dringend aanbevolen, bij wie ook en waar ook enige reisovereenkomst wordt afgesloten.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade geleden door vertraging door mechanische pech, gedwongen grensoverschrijdingen, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, terrorisme, staking, ziekten, quarantaine, of andere niet aan de reisorganisatie toe te rekenen oorzaken en/of overmachtsituaties. Bij wijzigingen en/of vertragingen in vluchtschema’s van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de Internationale Vervoersvoorwaarden voor lijndienst vliegreizen volgens de conventie van Warschau van toepassing.

LAZOA Travel is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour Operators (GGTO), onder lidnummer 1544. Binnen de grenzen van de GGTO vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de GGTO. De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kennelijke fouten en/of vergissingen op onze website, sociale media, prijslijsten, bevestigingen, e-mails en facturen zijn niet bindend.